امکانات جدید نرم افزار :

1. بررسی وجود شماره طرح، قبل از ویرایش پایه های فروخته شده - 1400/02/13
2. تولید شماره سریال 21 رقمی مطابق با دستورالعمل توانیر - 1399/08/12
3. اعمال محدودیت زمانی ثبت مشخصات محصول بصورت جداگانه برای هر کارگاه - 1399/09/22
4. گزارش گیری به تفکیک سال - 1399/09/30
5. تایید پایه های قابل فروش توسط مدیر سیستم   1399/07/15

نظارت بر فرآیند تولید و نصب پایه های بتنی
بخش مدیریت