امکانات جدید نرم افزار :

1. تایید پایه های قابل فروش توسط مدیر سیستم   1399/07/15
2. تولید شماره سریال 21 رقمی مطابق با دستورالعمل توانیر - 1399/08/12
3. گزارش گیری به تفکیک سال - 1399/09/30
4. ایجاد کارتابل تحت وب ناظران - 1399/02/02
5. ویرایش شماره طرح توسط ناظران - 1399/02/07

نظارت بر فرآیند تولید و نصب پایه های بتنی
بخش تولیدکنندگان